English
Français
Deutsch
ルフレ
Español
Catal&aagrave;
Bosch - Ersatzteil - C. Rail Injektor
DüseVentil
Ersatzteilnummer
Beschreibung
 
0433171562
Düse DLLA155P822
0433171594
Düse DLLA156P889
0433171608
Düse DLLA158P914
0433171616
Düse DLLA145P926
0433171617
Düse DLLA145P927
0433171618
Düse DLLA145P928
0433171638
Düse DLLZ157P964
0433171641
Düse DLLA145P978
0433171648
Düse DLLA145P999
0433171654
Düse DLLA150P1011
0433171678
Düse DLLA158P1039
0433171681
Düse DLLA144P1050
0433171682
Düse DLLA140P1051
0433171683
Düse DLLA155P1052
0433171690
Düse DLLA160P1063+
0433171692
Düse DLLA150P1065
0433171693
Düse DLLA148P1067
0433171695
Düse DLLA143P1069
0433171699
Düse DLLA150P1076
0433171706
Düse DLLA153P1090+
0433171712
Düse DLLA156P1107
0433171717
Düse DLLA157P1106/
0433171718
Düse DLLA156P1111
0433171719
Düse DLLA156P1114
0433171743
Düse
0433171752
Düse DLLA148P1193
0433171755
Düse DLLA150P1197
0433171769
Düse DLLA145P1219
0433171771
Düse DLLA148P1221
0433171772
Düse DLLA153P1222
0433171773
Düse DLLA145P1223
0433171774
Düse DLLA150P1224
0433171785
Düse DLLA148P1238
0433171788
Düse DLLA153P1246
0433171796
Düse DLLA160P1262
0433171798
Düse DLLA156P1265
0433171800
Düse DLLA153P1270
0433171801
Düse DLLA150P1274
0433171805
Düse DLLA158P1281
0433171811
Düse DLLA146P1296
0433171813
Düse DLLA150P1298
0433171814
Düse DLLA155P1301
0433171817
Düse DLLA160P1308
0433171819
Düse DLLA148P1312
0433171820
Düse DLLA148P1313
0433171822
Düse DLLA142P1321
0433171823
Düse DLLA153P1322
0433171827
Düse DLLA142P1333
0433171828
Düse DLLA148P1334
0433171831
Düse DLLA146P1339
0433171836
Düse DLLA150P1345
0433171838
Düse DLLA148P1347
0433171843
Düse DLLA118P1357
0433171844
Düse DLLA118P1358
0433171846
Düse DLLA142P1363
0433171847
Düse DLLA156P1367
0433171848
Düse DLLA156P1368
0433171853
Düse DLLA150P1373
0433171855
Düse DLLA140P1377
0433171856
Düse DLLA153P1378
0433171857
Düse DLLA160P1384
0433171860
Düse DLLA158P1385
0433171861
Düse DLLA145P1386
0433171862
Düse DLLA144P1387
0433171870
Düse DLLA143P1404
0433171871
Düse DLLA146P1405
0433171872
Düse DLLA146P1406
0433171873
Düse DLLA148P1407
0433171876
Düse DLLA143P1414
0433171877
Düse DLLA160P1415
0433171878
Düse DLLA144P1417
0433171879
Düse DLLA154P1418
0433171880
Düse DLLA156P1419
0433171883
Düse DLLA135P1422
0433171885
Düse DLLA144P1423
0433171886
Düse DLLA157P1424
0433171887
Düse DLLA157P1425
0433171888
Düse DLLA145P1430
0433171889
Düse DLLA150P1437
0433171891
Düse DLLA162P1443
0433171896
Düse DLLA143P1448
0433171897
Düse DLLA145P1449
0433171898
Düse DLLA153P1450
0433171907
Düse DLLA153P1463
0433171910
Düse DLLA150P1467
0433171911
Düse DLLA154P1469
0433171913
Düse DLLA156P1473
0433171914
Düse DLLA149P1471/
0433171917
Düse DLLA144P1483
0433171918
Düse DLLA146P1484
0433171921
Düse DLLA155P1493
0433171922
Düse DLLA153P1494
0433171923
Düse DLLA139P1497
0433171924
Düse DLLA158P1500
0433171927
Düse DLLA151P1504
0433171929
Düse DLLA152P1507/
0433171930
Düse DLLA143P879/
0433171931
Düse DLLA156P1509
0433171932
Düse DLLA150P1511
0433171933
Düse DLLA150P1512
0433171935
Düse DLLA155P1514
0433171936
Düse DLLA149P1515/
0433171938
Düse DLLA146P1522
0433171939
Düse DLLA148P1524/
0433171940
Düse DLLA152P1525
0433171942
Düse DLLA143P1528
0433171943
Düse DLLA145P1529
0433171944
Düse DLLA143P1532
0433171945
Düse DLLA138P1533
0433171947
Düse DLLA143P1536
0433171949
Düse DLLA144P1539
0433171951
Düse DLLA143P1541
0433171953
Düse DLLA146P1545
0433171954
Düse DLLA152P1546
0433171960
Düse DLLA150P1557
0433171961
Düse DLLA149P1562
0433171962
Düse DLLA152P1563
0433171963
Düse DLLA150P1564
0433171964
Düse DLLA144P1565
0433171965
Düse DLLA150P1566
0433171966
Düse DLLA137P1577
0433171967
Düse DLLA148P1580
0433171968
Düse DLLA146P1581
0433171974
Düse DLLA142P1595
0433171979
Düse DLLA152P1605
0433171980
Düse DLLA150P1606
0433171981
Düse DLLA142P1607
0433171982
Düse DLLA153P1608
0433171983
Düse DLLA153P1609
0433171984
Düse DLLA146P1610
0433171985
Düse DLLA159P1611
0433171988
Düse DLLA143P1619
0433171989
Düse DLLA88P1620
0433171991
Düse DLLA150P1622
0433171992
Düse DLLA148P1623
0433172001
Düse DLLA128P1635
0433172002
Düse DLLA148P1638
0433172003
Düse
0433172004
Düse DLLA148P1641
0433172010
Düse DLLA145P1647
0433172011
Düse DLLA137P1648
0433172012
Düse DLLA160P1650
0433172013
Düse DLLA146P1652
0433172015
Düse DLLA142P1654
0433172016
Düse DLLA145P1655
0433172017
Düse
0433172018
Düse DLLA152P1658
0433172019
Düse DLLA148P1660
0433172020
Düse DLLA152P1661
0433172021
Düse
0433172022
Düse
0433172023
Düse DLLA150P1667
0433172024
Düse DLLA82P1668
0433172025
Düse DLLA148P1671
0433172026
Düse DLLA155P1674
0433172027
Düse DLLA118P1677
0433172028
Düse DLLA154P1680
0433172029
Düse DLLA152P1681
0433172030
Düse DLLA151P1682
0433172031
Düse DLLA150P1683
0433172034
Düse
0433172036
Düse DLLA152P1690
0433172037
Düse DLLA118P1691
0433172038
Düse DLLA150P1695
0433172039
Düse DLLA143P1696
0433172040
Düse DLLA118 1697
0433172042
Düse DLLA145P1698
0433172044
Düse DLLA147P1702
0433172045
Düse DLLA144P1707
0433172047
Düse DLLA142P1709
0433172048
Düse DLLA139P1711
0433172051
Düse DLLA145P1714
0433172053
Düse DLLA148P1717
0433172054
Düse
0433172055
Düse
0433172056
Düse DLLA153P1721
0433172057
Düse DLLA150P1722/
0433172059
Düse DLLA146P1725
0433172060
Düse DLLA148P1726
0433172061
Düse DLLA150P1734
0433172062
Düse DLLA145P1738
0433172063
Düse DLLA128P1739
0433172064
Düse DLLA147P1740
0433172067
Düse DLLA150P1744
0433172068
Düse DLLA150P1746
0433172069
Düse DLLA135P1747
0433172070
Düse DLLA151P1748
0433172071
Düse DLLA93P1749
0433172072
Düse DLLA144P1751
0433172073
Düse DLLA146P1753
0433172077
Düse DLLA143 1766
0433172078
Düse DLLA152P1768
0433172079
Düse
0433172080
Düse
0433172082
Düse DLLA82P1773
0433172083
Düse DLLA126P1776
0433172084
Düse DLLA157P1777
0433172088
Düse DLLA150P1781
0433172089
Düse DLLA146P1783
0433172091
Düse
0433172092
Düse DLLA140P1790
0433172094
Düse DLLA154P1795
0433172097
Düse DLLA150P1803
0433172099
Düse DLLA149P1805
0433172101
Düse DLLA152P1807
0433172102
Düse DLLA150P1808
0433172103
Düse DLLA148P1809
0433172104
Düse DLLA150P1810
0433172105
Düse DLLA150P1812
0433172107
Düse DLLA147P1814
0433172108
Düse DLLA148P1815
0433172109
Düse DLLA150P1817
0433172110
Düse DLLA150P1818
0433172111
Düse DLLA152P1819
0433172114
Düse
0433172115
Düse
0433172116
Düse
0433172118
Düse
0433172119
Düse DLLA153P1831
0433172120
Düse DLLA152P1832
0433172121
Düse
0433172123
Düse DLLA150P2123
0433172124
Düse DLLA146P2124
0433172125
Düse DLLA150P2125
0433172128
Düse DLLA151P2128
0433172129
Düse
0433172135
Düse DLLA145P2135
0433172140
Düse
0433172142
Düse DLLA150P2142
0433172144
Düse DLLA145P2144
0433172145
Düse DLLA146P2145
0433172147
Düse DLLA150P2147
0433172149
Düse DLLA152P2149
0433172150
Düse DLLA145P2150
0433172151
Düse
0433172155
Düse DLLA145P2155
0433172156
Düse DLLA150P2156
0433172157
Düse
0433172158
Düse
0433172166
Düse DLLA149P2166
0433172167
Düse
0433172168
Düse DLLA145P2168
0433172184
Düse DLLA150P2184
0433172185
Düse
0433172186
Düse DLLA150P2186
0433172189
Düse DLLA153P2189
0433172199
Düse DLLA144P2199
0433172200
Düse DLLA143P2200
0433172201
Düse DLLA128P2201
0433172202
Düse DLLA144P2202
0433172203
Düse DLLA118P2203
0433172204
Düse DLLA159P2204
0433172206
Düse DLLA143P2206
0433172208
Düse
0433172214
Düse DLLA150P2214
0433172226
Düse DLLA155P2226
0433172239
Düse DLLA149P2239
0433172252
Düse
0433172258
Düse DLLA151P2258
0433172262
Düse DLLA142P2262
0433172264
Düse DLLA155P2264
0433172265
Düse DLLA138P2265
0433172266
Düse DLLA162P2266
0433172267
Düse DLLA148P2267
0433172268
Düse DLLA148P2268
0433172272
Düse DLLA150P2272
0433172276
Düse
0433172279
Düse DLLA148P1660
0433172281
Düse
0433172285
Düse
0433172286
Düse
0433172295
Düse
0433172299
Düse DLLA150P2299
0433172321
Düse
0433175163
Düse DSLA156P736
0433175164
Düse DSLA156P737
0433175175
Düse DSLA145P763
0433175196
Düse DSLA142P795
0433175203
Düse DSLA136P804
0433175230
Düse DSLA140P862+
0433175231
Düse DSLA155P863
0433175232
Düse DSLA145P864+
0433175234
Düse DSLA145P867
0433175235
Düse DSLA145P868+
0433175250
Düse DSLA144P890
0433175253
Düse DSLA145P896+
0433175271
Düse DSLA143P970
0433175272
Düse DSLA144P971+
0433175275
Düse DSLA158P974
0433175278
Düse DSLA145P979
0433175281
Düse DSLA142P988
0433175288
Düse DSLA144P1021
0433175290
Düse DSLA160P1016
0433175297
Düse DSLA140P1033
0433175298
Düse DSLA154P1034
0433175308
Düse DSLA146P1055
0433175309
Düse DSLA143P1058
0433175310
Düse DSLA140P1061
0433175313
Düse DSLA150P1072
0433175314
Düse DSLA156P1079/+
0433175326
Düse DSLA156P1113
0433175327
Düse DSLA145P1115
0433175334
Düse DSLA140P1131
0433175337
Düse DSLA140P1142
0433175338
Düse DSLA158P1143
0433175342
Düse DSLA156P1155+
0433175363
Düse DSLA144P1213
0433175366
Düse DSLA153P1242++
0433175372
Düse DSLA145P1259
0433175376
Düse DSLA150P1268
0433175377
Düse DSLA144P1271
0433175386
Düse DSLA144P1295
0433175388
Düse DSLA145P1303/
0433175395
Düse DSLA154P1320
0433175425
Düse DSLA150P1438
0433175430
Düse DSLA156P1472
0433175431
Düse DSLA142P1474
0433175449
Düse DSLA128P1510
0433175450
Düse DSLA143P1523
0433175456
Düse DSLA143P1535
0433175464
Düse DSLA143P1604
0433175470
Düse DSLA124P1659
0433175471
Düse DSLA146P1675
0433175481
Düse DSLA140P1723
0433175499
Düse DSLA143P5499
0433175500
Düse DSLA124P5500
0433175501
Düse DSLA143P5501
0433175510
Düse DSLA128P5510
0433175517
Düse DSLA143P5517
0433175519
Düse DSLA143P5519
0433175540
Düse DSLA143P5540
F00RJ00005
Ventil
F00RJ00218
Ventil
F00RJ00339
Ventil
F00RJ00375
Ventil
F00RJ00399
Ventil
F00RJ00420
Ventil
F00RJ00834
Ventil
F00RJ00995
Ventil
F00RJ01052
Ventil
F00RJ01129
Ventil
F00RJ01159
Ventil
F00RJ01176
Ventil
F00RJ01218
Ventil
F00RJ01222
Ventil
F00RJ01278
Ventil
F00RJ01329
Ventil
F00RJ01334
Ventil
F00RJ01428
Ventil
F00RJ01451
Ventil
F00RJ01479
Ventil
F00RJ01522
Ventil
F00RJ01533
Ventil
F00RJ01657
Ventil
F00RJ01683
Ventil
F00RJ01692
Ventil
F00RJ01704
Ventil
F00RJ01714
Ventil
F00RJ01727
Ventil
F00RJ01747
Ventil
F00RJ01819
Ventil
F00RJ01865
Ventil
F00RJ01924
Ventil
F00RJ01941
Ventil
F00RJ01945
Ventil
F00RJ02004
Ventil
F00RJ02005
Ventil
F00RJ02012
Ventil
F00RJ02035
Ventil
F00RJ02044
Ventil
F00RJ02056
Ventil
F00RJ02067
Ventil
F00RJ02073
Ventil
F00RJ02103
Ventil
F00RJ02130
Ventil
F00RJ02213
Ventil
F00RJ02235
Ventil
F00RJ02246
Ventil
F00RJ02266
Ventil
F00RJ02278
Ventil
F00RJ02377
Ventil
F00RJ02386
Ventil
F00RJ02397
Ventil
F00RJ02410
Ventil
F00RJ02429
Ventil
F00RJ02449
Ventil
F00RJ02466
Ventil
F00RJ02472
Ventil
F00RJ02506
Ventil
F00RJ02561
Ventil
F00RJ02806
Ventil
F00VC01001
Ventil
F00VC01003
Ventil
F00VC01004
Ventil
F00VC01005
Ventil
F00VC01007
Ventil
F00VC01011
Ventil
F00VC01013
Ventil
F00VC01015
Ventil
F00VC01016
Ventil
F00VC01017
Ventil
F00VC01020
Ventil
F00VC01022
Ventil
F00VC01023
Ventil
F00VC01024
Ventil
F00VC01033
Ventil
F00VC01034
Ventil
F00VC01035
Ventil
F00VC01036
Ventil
F00VC01037
Ventil
F00VC01038
Ventil
F00VC01042
Ventil
F00VC01043
Ventil
F00VC01044
Ventil
F00VC01045
Ventil
F00VC01046
Ventil
F00VC01050
Ventil
F00VC01051
Ventil
F00VC01052
Ventil
F00VC01053
Ventil
F00VC01054
Ventil
F00VC01055
Ventil
F00VC01057
Ventil
F00VC01301
Ventil
F00VC01303
Ventil
F00VC01304
Ventil
F00VC01305
Ventil
F00VC01306
Ventil
F00VC01309
Ventil
F00VC01310
Ventil
F00VC01311
Ventil
F00VC01312
Ventil
F00VC01313
Ventil
F00VC01315
Ventil
F00VC01317
Ventil
F00VC01318
Ventil
F00VC01320
Ventil
F00VC01321
Ventil
F00VC01323
Ventil
F00VC01324
Ventil
F00VC01325
Ventil
F00VC01328
Ventil
F00VC01329
Ventil
F00VC01331
Ventil
F00VC01332
Ventil
F00VC01333
Ventil
F00VC01334
Ventil
F00VC01335
Ventil
F00VC01336
Ventil
F00VC01338
Ventil
F00VC01340
Ventil
F00VC01341
Ventil
F00VC01342
Ventil
F00VC01344
Ventil
F00VC01345
Ventil
F00VC01346
Ventil
F00VC01347
Ventil
F00VC01348
Ventil
F00VC01349
Ventil
F00VC01352
Ventil
F00VC01353
Ventil
F00VC01354
Ventil
F00VC01355
Ventil
F00VC01356
Ventil
F00VC01357
Ventil
F00VC01358
Ventil
F00VC01359
Ventil
F00VC01360
Ventil
F00VC01361
Ventil
F00VC01362
Ventil
F00VC01363
Ventil
F00VC01364
Ventil
F00VC01365
Ventil
F00VC01366
Ventil
F00VC01367
Ventil
F00VC01368
Ventil
F00VC01369
Ventil
F00VC01371
Ventil
F00VC01374
Ventil
F00VC01376
Ventil
F00VC01377
Ventil
F00VC01378
Ventil
F00VC01379
Ventil
F00VC01380
Ventil
F00VC01381
Ventil
F00VC01383
Ventil
F00VC01386
Ventil
F00ZC01305
Ventil
F00ZC01307
Ventil
F00ZC01310
Ventil
 


    Noticias

Rufre Diesel Injection celebra su 60º Aniversario

El pasado 6 de Octubre, la empresa Rufre Diesel Injection celebró su 60º Aniversario con una jornada muy especial, en la que todos los trabajadores se dieron cita.    International partner:

    Síguenos en: